Zapewniamy specjalistyczną pomoc 

 młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym

   i nałogami, mającej zaburzenia zachowania

       oraz zaniedbania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

   w normie intelektualnej.