O nas

Zapewniamy specjalistyczną pomoc   młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i nałogami, mającej zaburzenia zachowania oraz zaniedbania w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
w normie intelektualnej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką dla chłopców
i dziewcząt, w skład której wchodzą:

-  Gimnazjum  specjalne,

- Szkoła Podstawowa specjalna,

- Internat.

Prowadzimy działalność w ciągu całego roku szkolnego. Ośrodek jest placówką, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, oraz przerwy świąteczne określone przepisami o organizacji roku szkolnego. Dysponujemy 144 miejscami dla wychowanków.

Do Ośrodka, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) przyjmowani są wychowankowie skierowani przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku o przyjęcie dziecka należy dołączyć:

1. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydane przez Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,

2.  ostatnie świadectwo szkolne

3.  opinia pedagoga lub wychowawcy klasy

4.  dokumentacja medyczna, (czy dziecko wymaga leczenia specjalistycznego i przyjmowania leków)

5.   potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego

6.   odpis skrócony aktu urodzenia

7.   poświadczenie zameldowania

8.   zdjęcia legitymacyjne (2 szt.) (aktualne).
Wniosek dostępny jest do pobrania u dołu strony.