Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35d, kod pocztowy 62-130 Gołańcz,
e-mail: mosgolancz@onet.pl, tel. 67-26-83-157,
Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor Pan Jacek Domagalski
ul. Walki Młodych 35d, 62-130 Gołańcz e-mail: mosgolancz@onet.pl, tel. 67 2683157
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Pani Beata Lewandowska
e-mail: iodo@iodopila.p
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
 w celu przedstawienia katalogu usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 w celu realizacji łaczacej nas umowy na świadczenie usług na podstawie
zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego
realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
 w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia
naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Okres przechowywania danych osobowych:
 Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym
mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w
którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia
roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i
problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty
usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 6 m-cy od złożenia Pani/Panu przez
nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie
usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została
wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich
przetwarzania.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,) gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy współpracy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z
którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach
likwidacji szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.


Jacek Domagalski