• Załącznik do Uchwały  nr  3/2017/2018   z dnia 30.11.2017r.
    Rady Pedagogicznej 
    Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy 

    STATUT
    MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
    W GOŁAŃCZY


    Niniejszy Statut opracowano na podstawie:
    1.    Art. 98 prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949 )
    2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649)
    3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U.z 2005r., Nr 52, poz. 466).
    4.    Rozporządzenie MEN  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).
    5.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku 
    w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1872 ),
    6.    Pozostałych przepisów w zakresie prawa oświatowego,
    7.    Postanowień niniejszego statutu.

    ROZDZIAŁ I.

    OGÓLNE INFORMACJE O OŚRODKU

    § 1
    1.     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży, które są zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej, pedagogicznej i socjoterapeutycznej.
    2.    Ośrodek współpracuje z rodziną, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczna, kuratorami 
    i sądami oraz innymi instytucjami wspierającymi dziecko, udziela wychowankom wieloaspektowego wsparcia w rozwoju osobowym i przygotowaniu do życia zgodnego 
    z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
    3.    Pełna nazwa placówki brzmi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.
    4.    Siedziba i adres Ośrodka: ul. Walki Młodych 35 d, 62-130 Gołańcz.
    5.    Miejsce prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych:
    1) ul. Walki Młodych 35 D, 62-130 Gołańcz,
    2) Antoniewo 11, 62-085 Skoki.”

    § 2
    1.    Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Wągrowiecki z siedzibą w Wągrowcu.
    2.    Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
    3.    Terenem działania jest obszar całego kraju.
    4.    Podstawą organizacji pracy w roku szkolnym jest plan pracy zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
    5.    Nad całokształtem działalności Ośrodka opiekę i nadzór sprawuje Organ Prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
    § 3
    1.    Nazwa Ośrodka jest używana w pełnym brzmieniu.
    2.    Ilekroć mowa w niniejszym statucie o „nauczycielu” rozumie się przez to takżewychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Ośrodka.

    Rozdział II
    CELE I ZADANIA OŚRODKA
    § 4.
    1.    Celem placówki jest udzielanie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub zagrożonej uzależnieniem.
    2.    Do celów i zadań Ośrodka należy:
    a) stworzenie wychowankom optymalnych warunków dla ich pełnego rozwoju 
    w zakresie opieki, wychowania, nauczania, terapii i socjoterapii.
    b) eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,
    c) realizowanie zadań socjoterapeutycznych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanków, zajęć specjalistycznych, korekcyjnych i terapeutycznych,
    d) kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za innych,
    e) kształtowanie poczucia dyscypliny, obowiązkowości i dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
    f) kształtowanie szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa,
    g) przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych,
    h) uwrażliwienie na poszanowanie godności ludzkiej,
    i) udzielenie pomocy rodzicom mającym poważne problemy w wychowaniu dzieci,
    j) przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia zgodnie z zasadami etyki 
    i normami prawnymi
    3.    Cele i zadania o których mowa powyżej, realizowane są poprzez:
    a)    organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych
     i socjoterapeutycznych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnymi społecznym,
    b)    zintegrowaną działalność dydaktyczną, profilaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną
    i socjoterapeutyczną, umożliwiającą nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, z uwzględnieniem indywidualnych programów pracy z wychowankiem,
    c)    współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków i pomoc w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych,
    d)    udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia
    umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności
    w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowańryzykownych,
    e)    współpracęz instytucjami i organizacjami, których celem działalności jest pomoc dzieciom, w tym z instytucjami specjalistycznymi,
    f)    organizowanie możliwości udziału wychowanków w życiu społecznym, kulturalnym 
    i religijnym przy współpracy z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi i innymi,
    g)    materialne wsparcie wychowanków (w miarępotrzeb wychowanków i możliwości finansowych Ośrodka)
    h)    pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości 
    i zainteresowań wychowanków,
    i)    podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków zagrażających ich zdrowiu lub życiu,
    j)    promocję i ochronę zdrowia
    4.    Ośrodek umożliwia wychowankom:
    1)  udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych w tym w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, 
    o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne.
    2)udział w zajęciach kulturalno – oświatowych
    3) udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia
    4) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie
    terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych,
    i profilaktyki społecznej.
    5) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno –
    oświatowych, w wymiarze, co najmniej 4 godzin tygodniowo,
    5.    Zadania Ośrodka są realizowane w atmosferze rodzinnej. Podopieczni Ośrodka prowadzeni przez wychowawców i nauczycieli, włączani są do odpowiedzialności za siebie nawzajem i dbałości o pomieszczenia ośrodka.
    6.    Realizacji zadań służy cala organizacja Ośrodka, która zmierza do umocnienia więzi 
    i zaufania pomiędzy wychowankami a wychowawcami i nauczycielami oraz poczucia bezpieczeństwa wychowanków.

    §5
    Ośrodek nie zapewnia innej niż doraźna – w oparciu o lokalną służbę zdrowia –pomocy medycznej ani farmakologicznej, w związku z tym nie przyjmuje osób wymagających systematycznej pomocy farmakologicznej.
    §6
    1.    W realizacji swoich zadań Placówka współpracuje w szczególności z:
    1) rodziną wychowanka,
    2) sądami rodzinnymi,
    3) kuratorami sądowymi,
    4) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków,
    5) innymi instytucjami, które statutowo zajmują się pomocą rodzinie,
    6) środowiskiem lokalnym.
    7) Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
    §7

    1.    Kadra Ośrodka prowadzi współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie działalności innowacyjnej i organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania dla placówki i jej wychowanków różnorodnej pomocy oraz poszerzenia oferty wychowawczej.
    2.    Ośrodek może korzystać z pomocy wolontariuszy w organizacji i wzbogacaniuzajęć wychowawczych, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
    3.    Kadra Ośrodka współpracuje ze środowiskiem, w szczególności z samorządem lokalnym
     i innymi instytucjami, szkołami.
    4.    Kadra Ośrodka utrzymuje kontakt i współpracę z innymi placówkami socjoterapeutycznymi oraz placówkami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
    § 8
    1.    Ośrodek realizuje program profilaktyczno-wychowawczy profilaktyczny uwzględniający potrzeby wychowawcze podopiecznych, uniwersalne wartości oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
    2.    Ośrodek promuje postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządnośćwychowanków oraz formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
    3.    Wychowankowie zachęcani są do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięciasą dostrzegane.
    4.    W procesie wychowania uczestniczą wszyscy pracownicy, a ich działaniasą jednolite
     i spójne.
    5.    Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniuprzez podopiecznych uniwersalnych wartości.

    Rozdział III
    ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE
    § 9
    1.    Organami Ośrodka są:
    1) Dyrektor Ośrodka.
    2) Rada Pedagogiczna Ośrodka.
    3) Samorząd Wychowanków.
    2.    Statut ośrodka zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowaniadecyzji w ramach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami.
    § 10
    Dyrektor Ośrodka
    1.    Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka powołany na to stanowisko przez organ prowadzący ośrodek, który sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno -wychowawczej i administracyjno- gospodarczej Ośrodka oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Dyrektor Ośrodka jest jednocześnie Dyrektorem Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
    2.    Dyrektor  Ośrodka kieruje całą jego działalnością, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, odpowiada za realizację zadań statutowych oraz za poziom pracy ośrodka i dostosowanie jego działalności do potrzeb społecznych w zakresie  swej działalności statutowej, 
    w szczególności do potrzeb wychowanków.
    3.    Do kompetencji Dyrektora Ośrodka w szczególności należy:
    1) kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
    2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
    3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
    rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
    4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
    stanowiących;
    5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponoszenieodpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
    6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka;
    7) wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
    w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek;
    8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
    4.    Dyrektor Ośrodka decyduje w sprawach:
    1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka,
    2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka,
    3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka.
    5.     Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymiorganami Ośrodka, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami.
    6.    Dyrektor Ośrodka wykonuje również inne zadania wynikające z przepisówszczególnych.
    7.    W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go wicedyrektor lub innaupoważniona osoba.
    8.    Stanowisko wicedyrektora może zostać utworzone, jeśli Ośrodek zatrudnia więcejniż 15 pracowników pedagogicznych.
    9.    Za zgodą organu prowadzącego dyrektor Ośrodka może tworzyć dodatkowestanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
    § 11
    Wicedyrektor
    1)    Wicedyrektor Ośrodka jest jednocześnie Wicedyrektorem Gimnazjum  przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
    2)    Do zakresu obowiązków i uprawnień Wicedyrektora należy:
    a)    Zastępowanie Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności – z wyłączeniem podejmowania decyzji w sprawach zastrzeżonych dla ustawowych uprawnień Dyrektora.
    b)    Nadzorowanie i ponoszenie odpowiedzialności za działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą Ośrodka.
    c)    Współpraca z wychowawcami klas, grup, pedagogiem i psychologiem Ośrodka 
    w zakresie organizacji działalności dydaktycznej, opiekuńczej i profilaktyczno- terapeutycznej Ośrodka oraz jej nadzorowanie.
    d)    Nadzorowanie zajęć szkolnych, terapeutycznych, pozalekcyjnych i wyrównawczych.
    e)    Udzielanie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego.
    f)    Opracowywanie materiałów statystycznych.
    g)    Obserwowanie zajęć lekcyjnych, wychowawczych i opiekuńczych według planu obserwacji.
    h)    W zakresie prac organizacyjnych:
    i)    układanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i wychowawców,
    j)    bieżąca organizacja zastępstw i rozliczenia godzin ponadwymiarowych,
    k)    sprawowanie kontroli częstotliwości spotkań wychowawców grup z rodzicami i udział 
    w nich,
    l)    systematyczna kontrola dokumentacji dydaktyczno- wychowawczej Ośrodka,
    m)    nadzór nad organizacją imprez kulturalnych, wycieczek, biwaków, zawodów sportowych itp.
    n)    Wykonywanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i aktami prawa miejscowegoorganu nadzorującego Ośrodek.

    § 12
    Rada Pedagogiczna
    1.    Rada Pedagogiczna Ośrodka jest kolegialnym organem w zakresie realizacjizadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, terapii i resocjalizacji.
    2.    W skład Rady Pedagogicznej Ośrodka wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
    w Ośrodku. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka.
    3.    Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia
    są protokołowane.
    4.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
    5.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
    1) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka,
    2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
    3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
    4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,
    5) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce,
    6) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programuprofilaktyki Ośrodka,
    7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków,
    8) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły.
    6.    Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:
    1)    opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
    2)    opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
    3)    opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
    4)    wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
    5)    opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;
    6)    opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
    7)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych  wyróżnień;
    8)    opiniuje projekt finansowy szkoły;
    9)    opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
    10)    opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
    11)    wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
    12)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
    13)     opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;
    14)     opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez   uczniów gimnazjum;
    15)    opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
    Członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica dotycząca obrad Rady Pedagogicznej.
    7.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Ośrodkainformuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie ogłoszeń na tablicyw pokoju nauczycielskim oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładającje do wglądu 
    w pokoju nauczycielskim.
    §13
    Samorząd wychowanków
    1.    W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków, zwany dalej “samorządem” który ucieleśnia ideę współodpowiedzialności wychowanków za warunki ich życiaw Ośrodku oraz zasadę równoważenia ich praw i obowiązków. Celem samorządu jest budzenie społecznej wrażliwości wychowanków, uczenie ich umiejętności formułowania i wyrażania wspólnych interesów oraz podejmowanie działań na rzeczwłasnego środowiska.
    2.    Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.
    3.    Zasady działania samorządu Wychowanków i jego organów określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
    4.    Regulamin może określać inne, wewnętrzne organy samorządu zasady ich wybierania 
    i działania. Nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.
    5.    Kandydatem do organu samorządu jest uczeń (wychowanek), który złoży Komisji Wyborczej listę zawierającą, co najmniej 8 podpisów osób uprawnionychdo głosowania, popierających jego kandydaturę.
    6.    Członkiem KomisjiWyborczej nie może być kandydat do organu samorządu.
    7.    Kadencja organów samorządów trwa 1 rok. Wybory powinny odbyć się w czerwcu lub we wrześniu każdego roku.
    8.    Komisja Wyborcza ustala szczegółowy kalendarz wyborów i jest upoważniona do rozstrzygania spornych spraw i interpretacji zasad wyborów.
    9.    W skład Komisji Wyborczej wchodzi opiekun samorządu z ramienia RadyPedagogicznej.
    10.    Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
    1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
    3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
    5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                             z Dyrektorem,
    6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
    7) prawo do organizacji działań wolontariatu 
    §14.
    1. Wszystkie organy Ośrodka współpracują w duchu porozumienia, tolerancjii wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
    2. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w ośrodku organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.
    3. Jeżeli Dyrektor jest również stroną sporu, to prowadzenie mediacji i rozstrzygnięcie sporu należy, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego ośrodek albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny.    Rozdział IV
    ORGANIZACJA OŚRODKA
    § 15.
    1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką dla chłopców i dziewcząt, w skład której wchodzą:
    a.    Szkoła Podstawowa specjalna 
    b.    Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej
    c.    Internat 
    2. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku szkolnego. Ośrodek jest placówką, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, oraz przerwy świąteczne określone przepisami o organizacji roku szkolnego.
    § 16.
    1. Ośrodek zapewnia stałe współdziałanie nauczycieli, wychowawców, psychologów
    i pedagogów z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków.
    2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
    1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Ośrodka,
    2) znajomości przepisów dotyczących klasyfikowania, oceniania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
    3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
    4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
    5) uzyskiwania informacji o sytuacji prawnej swojego dziecka,
    6) przedstawienia wniosków, uwag i propozycji do planu pracy szkoły w danym roku szkolnym,
    7) zapoznawania się z ocenionymi pracami pisemnymi dziecka,
    8) opiniowania tworzonego programu gimnazjum oraz wnoszenia swoich uwag, propozycji 
    i oczekiwań,
    9) znajomości Statutu Ośrodka i wnioskowania o wprowadzenie zmian,
    10) znajomości regulaminów szkolnych i wewnątrzszkolnych procedur postępowania w sprawach wychowawczo – opiekuńczych.
    3. Formy i zasady współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) i instytucjami powołanymi do zwalczania patologii oraz sądami zawiera program wychowawczy i program profilaktyczny realizowany w Ośrodku.
    § 17.
    Warunki współpracy ze środowiskiem lokalnym wynikają z programów opracowanych 
    i realizowanych przez pracowników pedagogicznych Ośrodka.
    § 18.
    1. Ośrodek zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego w oddziałach gimnaalnych i szkole podstawowej oraz całodobową opiekę w internacie.
    1) przydział uczniów do klas odbywa się w oparciu o dokumentację szkolną określającą jaki poziom edukacyjny uczeń powinien realizować,
    2) wychowawca prowadzący klasę jest odpowiedzialny za jakość i efekty prac wszystkich uczniów tej klasy, tak w zakresie edukacyjnym jak i wychowawczym.
    § 19.
    1.    1. W Ośrodku funkcjonuje zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi zagrożenie niedostosowaniem społecznym zwany dalej Zespołem Wspierającym,na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 13 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  szkołach i placówkach( Dz.U. 2013 poz. 532)
    Do zadań zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
    a)    ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
    b)    określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych orzeczeniach lub opinii;
    c)    opracowanie dla uczniów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
    d)    dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, w tym efektywności realizowanych zajęć;
    e)    określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniami;
    f)    zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji.
    2.    Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej zakładają i prowadzą karty wielospecjalistycznej oceny ucznia.
    3.     W skład zespołu wchodzą: pedagog szkolny, psycholog - jako przewodniczący zespołu, wychowawca grupy wychowawczej(wychowawca indywidualny), oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
    4.    Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze. Zebrania zwołuje przewodniczący zespołu, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 
    5.     W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
    a.    na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
    b.    na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
    6.    Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
    7.     Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
    8.     Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 
    9.    Rodzice, pełnoletni uczeń zawiadamiani są pisemnie o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestnictwa w nim w sposób przyjęty w placówce.
    10.    Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:
    1)    zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;
    2)    rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:
    a)    ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
    b)    ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
    c)    ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
    3)    formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 
    4)    działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);
    5)    zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 4 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne);
    6)    zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,               o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 i 5 (1- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu                   o potrzebie kształcenia specjalnego; 5 - przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym);.
    10.    Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu                       indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
    11.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
    12.    Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.
    13.    1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:
    1)    prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
    2)    zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
    3)    świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 
    4)    dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
    a)    posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach            i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
    b)    posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
    c)    posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

    d)    nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach;
    e)    posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
    Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy. 
    5)    indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
    6)    dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 
    7)    udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
    8)    komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
    9)    prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych); 
    10)    współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
    11)    prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
    12)    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

    13)    stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
    a)    wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
    b)    odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
    c)    przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
    d)    wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej;
    14)    obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi;
    15)    udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach określonych w statucie szkoły;
    14.    Do głównych zadań zespołu wychowawców należy:
    1) diagnozowanie problemów wychowanka,
    2) ustalanie indywidualnego planu pracy z wychowankiem i wybór skutecznych formpracy,
    3) analizowanie stosowanych metod i wybór skutecznych form pracy,
    4) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiemrodzinnym,
    5) prognozowanie oczekiwanych efektów odpowiednio działań resocjalizacyjnychlub terapeutycznych.
    15.    Sprawozdania z pracy zespołów przedstawiają ich koordynatorzy dwa razy do roku na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
    16.    Dokumentacja zespołów przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
    § 20.
    Internat
    1.    Podstawową formą organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza,która liczy 
    od 8 – 12 wychowanków.
    1) skład osobowy grup nie musi odwzorowywać składu osobowego klas,
    2) godzina zajęć wychowawczo – opiekuńczych trwa 60 minut.
    3) o przydziale do grup decyduje zespół wychowawczy w oparciu o następujące kryteria:
    a) prognozowaną dynamikę procesów grupowych wynikającą z planowanego przez wychowawcę programu pracy terapeutycznej, korekcyjnej, wychowawczej, edukacyjnej,
    b) prognozowaną dynamikę indywidualnego procesu socjoterapeutycznego wynikającą z diagnozy wstępnej wychowanka.
    2.    Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców.
    3.    Internat przeznaczony jest dla 144 wychowanków.
    § 21.
    Szkoła
    1.    Obowiązek szkolny, w formie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, realizująwychowankowie w wieku od 13 do 18 roku życia.
    2.    Klasa szkolna liczy do 16 uczniów.
    3.    W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba uczniów
    w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.
    4.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawcaopiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Formy spełnianiazadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku wychowanków,ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Ośrodka.
    5.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
    6.    Podczas zajęć szkolnych opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele.
    7.    Proces dydaktyczny w ośrodku zorganizowany jest na podstawie ramowego planu nauczania dla Szkoły Podstawowej i oddziałów gimnazjalnych.
    8.    Nauczanie języka obcego realizowane jest zgodnie z obowiązującą siatką godzini dotyczy języka angielskiego i niemieckiego.
    a.    Uczniowie oddziałów gimnazjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
    b.     Zasady oceniania i warunki realizacji projektów edukacyjnych zawarte są w Regulaminie realizowania projektów edukacyjnych.
    c.     Ocena z projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z WSO
    9.    Uczniowie kończący w Ośrodku III klasę gimnazjum zdają końcowy egzamin gimnazjalny do 2019 roku  a uczniowie kończący VIII klasę Szkoły Podstawowej zdają sprawdzian ósmoklasisty.
    10.    Wychowanek traci prawo do pobytu w Ośrodku z końcem roku szkolnego, w którym ukończył gimnazjum , szkołę podstawową, bądź złoży rezygnację w związku z ukończeniem 18-go roku życia.
    11.    Dyrektor Ośrodka dokonuje podziału oddziału na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
    12.    Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone pozasystemem klasowo-lekcyjnym tzn. w grupach oddziałowych, między oddziałowych
    i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
    13.     Szczegółowe zasady organizowania imprez szkolnych, krajoznawstwai turystyki, 
    a w szczególności wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy orazwewnątrzszkolne procedury i regulaminy ustalone przez Dyrektora Ośrodkapo zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
    § 22.

    1.W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
           2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
    1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;
    2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
    3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
    4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
            3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
    § 23.
    1.    Uczniowie lub absolwenci przystępują egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "sprawdzianem ósmoklasisty", przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
    i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
    1. Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 szkolnym będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
    2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
    3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:
    a. z języka polskiego (120 minut),
    b. z matematyki (100 minut),
    c. z języka obcego nowożytnego (90 minut)
    4. Egzamin jest obowiązkowy dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.
    5. Egzamin nie ma rogu zdawalności.
    Od roku 2022 ósmoklasista będzie zobowiązany  do egzaminu
    z czterech przedmiotów 4 przedmiotów obowiązkowych 
    a. języka polskiego,
    b. matematyki,
    c. języka obcego nowożytnego
    d. jednego przedmiotów obowiązkowych: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
           2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, bądź egzaminu ósmoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:
    1)    zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
    2)    odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;
    3)    zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
          3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE  w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 
          4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.


    § 24.
    Organizacja  nauczania
    1.    Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 
    1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
    2)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
    3)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
    a)    zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;
    b)    zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 
    w    rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
    4)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
    5)      zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. 
    o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
    6)    zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  ;
    7)    dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
    a)    zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
    b)    zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
    8)    Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego odbywać się będą zgodnie z ramowym planem nauczania realizowane na godzinach z wychowawcą oraz innych zajęciach edukacyjno-wychowawczych z uczniami. Zajęcia prowadzić mogą wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, doradcy zawodowi lub specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz inne osoby (np. przewodnicy podczas wycieczek zawodoznawczych). Szczegółowe zasady działania określa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
    9)    W placówce działa szkolne koło wolontariatu. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
    Szczegółowe zasady działania określa Regulamin Koła Wolontariatu.
          2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
    1)    w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
    2)    w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
    3)    w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
    4)    w strukturach między klasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne, z edukacji dla bezpieczeństwa;
    5)    w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;
    6)    w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego   ( 2 godz.);
    7)    w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 
    3.    Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.
    4.    Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień                             i umiejętności uczniów. Przydział godzin następuje w terminie do 
    15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły  zuwzględnieniem deklaracji nauczycieli.
    5.     Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:
    1)    uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklarację wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:
    a)    poziomie III.0 – dla początkujących,
    b)    poziomie III.1 – dla kontynuujących naukę.
    2)    w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka;
    3)    uczniowie klas pierwszych gimnazjum przed zakończeniem roku szkolnego, dokonują wyboru rodzaju zajęć artystycznych i technicznych z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i po uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły;
    4)    uczniowie klas pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnegomogą dokonać wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez  Radę Pedagogiczną i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;
    5)    zajęcia, o których mowa w pkt 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
    a)    zajęć sportowych;
    b)    zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
    c)    zajęć tanecznych;
    d)    aktywnych form turystyki.
    6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                w formie zajęć określonych w ust. 5 pkt 5 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie
    7.    Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. Jeżeli w  szkole są tylko dwa oddziały tego samego etapu edukacyjnego, zajęcia z języków obcych oraz przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach międzyoddzialowych liczących nie mniej niż 7 osób.
    8.    Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń                      z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.
    9.    Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących 16 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
    10.     Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych ( biologia, fizyka, chemia, przyroda,) można dokonać podziału na grupy.
    11.    Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych   
    w przepisach prawa.
    § 25.
    1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie.
    2.    Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice ( prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
    3.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

    § 26
    1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

    1)    w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, nauczyciel wychowania fizycznego, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Jeżeli czas określony w tej opinii jest dłuższy niż okres 30 dni, zwolnienia o którym mowa dokonuje dyrektor szkoły. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolne zasady oceniania.
    2)    w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo 
    „ zwolniona”.
    3)    uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
    2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
        
    §27.
    1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy zapewnia wychowankom całodobową opiekę.
    2. Podczas zajęć szkolnych opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele.
    3. Podczas przerw śródlekcyjnych bezpieczeństwo uczniów zapewniają pracownicy pedagogiczni sprawujący bezpośredni nadzór formie dyżuru.
    4. Podczas zajęć pozalekcyjnych opiekę nad wychowankami sprawują nauczyciele, wychowawcy przeprowadzający daną formę zajęć pozalekcyjnych.
    5. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który ma do pomocy co najmniej jednego pracownika nie będącego pracownikiem pedagogicznym.

    §28.
    Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę zdrowotną, zgodnie z zapisemart. 92. ust. 1 ustawy 
    z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. z 2004 roku nr 256, poz. 2572, ze zm.)
    §29.
    Organizację pracy ośrodka na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny opracowany 
    i zatwierdzony do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                            §30.
    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Ośrodka na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

    Rozdział V
    WYCHOWANKOWIE
    §31.
    1. Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie skierowani przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego na podstawie orzeczenia 
    o potrzebie kształcenia specjalnego:
    1) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (art. 71b ustawy o systemie oświaty),
    2)    W Ośrodku działa Zespół ds. rekrutacji  w skład którego wchodzą:
    a.    Wicedyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba,
    b.    Psycholog
    c.    Pedagog
    d.    Przedstawiciel Zespołu Wychowawców
    3)    Dyrektor Ośrodka przyjmuje dzieci i młodzież po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia i rozmowie kwalifikacyjnej. Rozmowa  dotyczy m.in. diagnozy potrzeb kandydata oraz wyrażenia zgody jego rodziców lub opiekunów prawnych na warunki współpracy 
    z Placówką. W rozmowie uczestniczy również wychowawca opieki indywidualnej wychowanka wskazany przez Dyrektora Ośrodka.
    4)     Szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytuwychowanków, o których mowa w ust.1 określone są w odrębnych przepisach.

    §32.
    1. Ustala się następujące warunki pobytu wychowanka- chłopców i dziewcząt w Ośrodku:
    1) do Ośrodka przyjmuje się młodzież, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej (psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanychwyrokiem sądu za czyny karalne oraz taką, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe. Wychowankami Ośrodka są wszystkie dzieci i młodzież (chłopcy i dziewczęta) przyjęci do Ośrodka.
    2) Czas pobytu wychowanka w Ośrodku uzależniony jest od:
    a) rodzaju i głębokości zaburzeń,
    b) sytuacji rodzinnej wychowanka i współpracy z ośrodkiem prawnych opiekunówwychowanka,
    c) postępów terapeutycznych i dydaktycznych wychowanka,
    3) Przyjęcie do Ośrodka i rozpoczęcie okresu wstępnego poprzedza kontrakt wstępny określający prawa wychowanka oraz normy obowiązujące w Ośrodku, nie podpisanie kontraktu wstępnego jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu w Ośrodku, kontrakt wstępny zostaje sporządzony 
    i podpisany po zapoznaniu wychowanka z podstawowymi normami obowiązującymi w Ośrodku z zaakceptowaniu tych norm przez wychowanka,
    4) podpisanie oświadczenia w obecności rodziców (opiekunów prawnych) lub pedagoga 
    o zachowaniu abstynencji od środków odurzających i uzależniających,
    5) przestrzeganie zasad regulaminu zachowania, obowiązującego w szkole i internacie.

    §33.
     Wychowanek obligatoryjnie uczestniczy w organizowanych przez ośrodekformach działalności takich jak:
    1) zajęcia lekcyjne, edukacyjne, reedukacyjne i wyrównawcze,
    2) zajęcia w grupach,
    3) prace porządkowe i samoobsługowe,
    4) zajęcia socjoterapeutycze,
    5) działania wynikające z planu pracy Ośrodka, planu tygodnia i dnia oraz zaistniałych aktualnie sytuacji,
    6) w pracach na rzecz Ośrodka i środowiska,

    § 34.
    Zwolnienia z zajęć szkolnych odbywają się według następujących zasad:
    1) Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych przez wychowawcę klasy lub nauczyciela 
    na wniosek wychowawcy grupy lub z własnej inicjatywy w celu wyjścia do lekarza.
    2) W pozostałych przypadkach zwolnień udziela Dyrektor Ośrodka lub Wicedyrektor Ośrodka.
    § 35.
    Ucieczki, oddalenia.
    1. Za ucieczkę wychowanka uważa się jego nieobecność na terenie Ośrodka trwającą ponad 
    2 godziny.
    2. Oddalenie to nieobecność wychowanka trwająca do 2 godzin.
    3. O ucieczce wychowanka Dyrektor Ośrodka zawiadamia w ciągu 24 godzin: rodziców (opiekuna prawnego), policję.
    4. Wychowanka, który dokonał ucieczki z Ośrodka i został zatrzymany przez policję rodzic zobowiązany jest odebrać w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o miejscu zatrzymania.
    § 36.
    Ustanie pobytu w Ośrodku może nastąpić w wyniku:
    a)    decyzji rodzica lub prawnego opiekuna (jeśli wychowanek przebywał w placówce na wniosek rodziców),
    b)    postanowienia Sądu (jeśli wychowanek przebywał w placówce na podstawie postanowienia Sądu),
    c)    przeniesienia do innej placówki, w sposób określony w § 37

    § 37.
    1.    Przeniesienie do innej placówki następuje:
    a)    na wniosek wychowanka lub jego rodziców (opiekunów prawnych), w przypadkach uzasadnionych dobrem wychowanka, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego/socjoterapeutycznego lub terapeutycznego, na podstawie opinii Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
    b)    na wniosek Rady Pedagogicznej, wskutek zaistnienia sytuacji, w której wychowanekwymaga stosowania innych metod wychowawczych i terapeutycznych odstosowanych 
    w Ośrodku, właściwych innemu rodzajowi placówki,
    c)    poważnego naruszenia dyscypliny, jeżeli pobyt wychowanka w Ośrodku zagraża innym,
    d)    wychowankom z powodu przemocy, demoralizacji, uzależnienia od środków odurzających lub alkoholu,
    e)    braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów resocjalizacyjnych
    i terapeutycznych.
    f)    innych przypadkach w porozumieniu dyrektorów zainteresowanych Ośrodków.
    2.    Dyrektor Ośrodka, na podstawie wniosku Rady Pedagogicznej, może wystąpić 
    z wnioskiem o przeniesienie wychowanka do innej szkoły (placówki), gdy zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły pożądanego rezultatu, a uczeń (wychowanek) uporczywie i świadomie uchyla się od realizacji założonych celów wychowawczych rażąco naruszając swoje obowiązki m.in. poprzez wielokrotne:
    a.    zażywanie środków narkotycznych,
    b.    używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób,
    c.    spożywanie alkoholu,
    d.    niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    e.    wulgarne zachowywanie się, demoralizowanie innych uczniów (wychowanków),
    f.    narażanie zdrowia i życia własnego i innych na niebezpieczeństwo,
    g.    nieusprawiedliwione nieuczęszczanie na zajęcia szkolne.

    Rozdział VI
    PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA
    § 38.
    1. Wychowanek ma prawo do:
    1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,
    2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,
    3) szczególnie troskliwego, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i resocjalizacyjnym,
    4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
    5) zgłaszania wychowawcy, Dyrektorowi Ośrodka i innym nauczycielom swoich problemów 
    i wątpliwości, jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania, życia szkoły oraz uzyskiwania od nich wyjaśnień, odpowiedzi i wszelkiej możliwej pomocy,
    6) własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
    7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
    8) pomocy w przypadku trudności w nauce i korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
    9) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
    10) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
    11) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
    12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń i księgozbioru biblioteki zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
    13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Ośrodku,
    14) reprezentowania placówki w konkursach przeglądach zawodowych i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
    15) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
    16) zamieszkania w Ośrodku i całodziennego wyżywienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
    17) do opieki lekarskiej i innej specjalistycznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
    18) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań,
    19) nauki i socjalizacji,
    20) utrzymywania kontaktów z rodzicami, krewnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi, rówieśnikami,
    21) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
    22) do udziału w imprezach, wycieczkach, rajdach organizowanych dla młodzieży,
    23) do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i seksualnym, ochrony przed poniżającym traktowaniem,
    24) do informacji.
    2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
    1) w każdej sytuacji zachowania się w sposób godny młodego obywatela i uczniaszkoły,
    2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
    3) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych lub wyrównawczych,
    4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności:
    a) okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Ośrodka i innym dorosłym oraz rówieśnikom poprzez społecznie akceptowane formy,
    b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,
    c) poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
    d) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
    e) zachowanie w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych 
    w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to życiu i zdrowiu powierzającego,
    5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
    6) wystrzegania się szkodliwych nałogów,
    7) unikania agresywnych zachowań, nie prowokowania sytuacji konfliktowych,
    8) dbania o wspólne dobro, ład, czystość i porządek w Ośrodku,
    9) naprawienia wyrządzonej szkody,
    10) dbania o honor i tradycję Ośrodka,
    11) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Ośrodka i nauczycieli, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
    12) przestrzegania regulaminów obowiązujących w Ośrodku,
    13) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
    14) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowyojczystej,
    15) oszczędnego gospodarowania wodą, energią elektryczną i cieplną, sprzętem
    i urządzeniami,
    16) przebywania na terenie placówki, a poza nią tylko po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Ośrodka,
    17) noszenia w grupach obuwia miękkiego,
    18) pracy na rzecz klasy, grupy, Ośrodka, która obejmuje:
    a) codzienne, dokładne sprzątanie użytkowanych pomieszczeń,
    b) estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół budynku,oraz utrzymanie należytego porządku,
    c) urządzanie pomieszczeń grupy, szkoły, przygotowanie elementów dekoracyjnych
    (w uzgodnieniu z wychowawcą),
    d) stałą konserwacją odzieży, pranie bielizny i odzieży osobistej,
    e) pomoc w kuchni,
    f) pomoc w pracach porządkowo-gospodarczych w placówce.
    19) uczestniczenia w zajęciach organizowanych dla danej grupy,
    20) współdziałania z nauczycielami i wychowawcami w programowaniu zajęć,
    21) przestrzeganie rozkładu dnia w grupie,
    22) przestrzegania terminowego powrotu do Ośrodka, powiadamianie w ciągu 24 godzin 
    o przyczynie niedotrzymaniu terminu powrotu,
    23) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzoneświadomie, 
    z własnej winy na rzecz placówki, rówieśników lub innych osób,
    24) rzetelnego wykonywania zadań zleconych przez samorząd, wychowawcę,nauczyciela, dyrektora,
    25) przestrzegania zakazu samowolnego przebywania w pomieszczeniach grupw czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych.
    26) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw.

    Rozdział VII
    NAGRODY I KARY
    § 39
    39.1Wychowanek ma prawo do nagrody za:
    1) rzetelną naukę i pracę społeczną,
    2) wzorową i koleżeńską postawę,
    3) szczególne osiągnięcia,
    4) dzielność i odwagę,
    5) osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach,
    6) aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.

    § 40.
    1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów i wychowanków:
    1) pochwała udzielona przez wychowawcę grupy (klasy),
    2) pochwała udzielona przez Dyrektora Ośrodka wobec społeczności uczniowskiej,
    3) list pochwalny wychowawcy, Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Ośrodka do rodziców, opiekunów, sądu rodzinnego,
    4) dyplom uznania,
    5) nagroda rzeczowa,
    6) wpis do kroniki szkolnej,
    7) zezwolenie na rozmowę telefoniczną do rodziny na koszt placówki,
    8) indywidualne korzystanie z rozrywek kulturalnych, oświatowych i sportowych 
    na zewnątrz placówki,
    2. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z innymi organami Ośrodka może ustanowić 
    dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskiwania.

    § 41.
    Nagrodą dodatkową jest zamieszczenie w aktach osobowych wychowankainformacji 
    o udzieleniu nagrody.

    § 42.
    Nagrody mogą być udzielane przez wychowawcę klasy (grupy) lub na jegowniosek przez Dyrektora Ośrodka.
    § 43.
    1. Za niepodporządkowanie się ustalonym normom zachowania uczeń możezostać ukarany.
    2. Ustala się następujące rodzaje kar:
    1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę,
    2) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Ośrodka,
    3) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców,
    4) zakaz udziału w imprezie szkolnej, wycieczce, rajdzie, itp.,
    5) przeniesienie ucznia do innego oddziału lub innej szkoły (zgodnie z przepisami),
    6) przeniesienie do innego pokoju (grupy),
    7) powiadomienie sądu o niewłaściwym zachowaniu wychowanka,
    8) wystąpienie z wnioskiem o skierowanie do innej placówki,
    9) zakaz oglądania telewizji (filmu, programów rozrywkowych itp.),
    3. Zakaz opuszczania placówki nie może ograniczać prawa wychowanka do kontaktuz rodziną.
    4. W Ośrodku nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów, wychowanków, jednakże dopuszcza się przeszukanie (rewizje osobistą )w razie podejrzenia posiadania środków zagrażających zdrowiu i życiu wychowanki/wychowanka. Powyższego dokonuje pracownik pedagogiczny placówki w celu wyeliminowania zagrożenia.
    5. Kary należy stopniować, jednakże w uzasadnionych okolicznościach pomija siękolejność stosowania kar.

    § 44.
    Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 2 tygodnie), jeżeli uzasadnia to przypuszczenie, że zachowanie wychowanka mimo niewykonania kary ulegnie poprawie. Jeżeli w okresie zawieszania kary uczeń (wychowanek) sprawuje się nienagannie, zawieszona kara zostaje darowana.
    § 45.
    1. Kary mogą być stosowane tylko indywidualnie:
    1) za jedno przewinienie, a także za kilka przewinień rozpatrywanych łącznie, karzesię jeden raz,
    2) w stosunku do wychowanka, który naprawił wyrządzoną szkodę można odstąpićod wymierzenia lub wykonania kary.
    2. Decyzję w sprawach zawieszenia lub odstąpienia od wymierzenia kary podejmuje wymierzający karę.
    § 46.
    1. Od udzielonej kary uczeń (wychowanek) może się odwołać na piśmie w terminie do 24 godzin od chwili otrzymania (powzięcia) wiadomości o udzielonej karze. Odwołanie wnosi się do wymierzającego karę, który powinien je rozpatrzyć z udziałem przedstawicieli wytypowanych przez Samorząd Uczniowski. Do czasurozpatrzenia odwołania wykonanie kary ulega zawieszeniu.
    2. Kara jest prawomocna po upływie 24 godzin od chwili jej ogłoszenia 
    (ustnego lub pisemnego). Wymierzający karę może nakazać natychmiastowe jej wykonanie.
    3. Karą uważa się za niebyłą po upływie 6 miesięcy od daty jej udzielenia.
    § 47.
    Karę wymierza:
    1) Wychowawca grupy z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, lub innegopracownika Ośrodka;
    2) Dyrektor Ośrodka na wniosek wychowawcy grupy, Zespołu Wychowawców;
    § 48.
    49.1. Karę można udzielić w terminie 2 tygodni od powzięcia wiadomościo popełnieniu czynu uzasadniającego jej udzielenie.
    49.2. Karę można udzielić po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
    49.3. Fakt udzielania kary należy odnotować w „Rejestrze kar” wraz z podpisemwychowanka poświadczającym przyjęcie do wiadomości.
    § 49.
    Karą dodatkową jest zamieszczenie w aktach osobowych wychowankainformacji o udzieleniu kary na okres do 6 miesięcy.

    § 50.
    1.Przeniesienie wychowanka może nastąpić w przypadku:
    1) nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej niż 4
    tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności nieletniego sądu rodzinnego,
    2) skierowania wychowanka do innej szkoły (placówki).
    § 51.
    1. Skreślenie z listy wychowanka pełnoletniego może nastąpić równieżw przypadku:
    1) wielokrotnego, uporczywego, świadomego uchylania się wychowanka od realizacjizałożonych celów wychowawczych,
    2) wielokrotnego, rażącego naruszania obowiązków wychowanka poprzez:
    a) używanie przez wychowanka środków narkotycznych,
    b) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób,
    c) spożywanie alkoholu,
    d) niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
    e) wulgarne zachowywanie się,
    f) narażanie zdrowia i życia własnego i innych na niebezpieczeństwo,
    g) popełnienie przestępstwa.
    § 52.
    1. W przypadku naruszenia praw wychowanka może on złożyć skargędo Dyrektora Ośrodka.
    2. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i zebranych informacji o stanie faktycznym, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Ośrodka rozstrzyga sprawę wydając decyzję, 
    o czym informuje strony (w formie pisemnej).
    3. W ciągu 7 dni decyzja może być zmieniona, jeśli zaistnieją dodatkowe okolicznościwyjaśniające sprawę.
    4. Od rozstrzygnięcia Dyrektora Ośrodka stronom przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
    Rozdział VIII
    PRACOWNICY OŚRODKA
    § 53.
    1. W Ośrodku zatrudnia się, nauczycieli, psychologa, pedagoga, wychowawców grup wychowawczych, bibliotekarza zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w aktualnych rozporządzeniach MEN 
    w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
    2. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników ustala DyrektorOśrodka.
    § 54.
    Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy.
    § 55.
    1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie placówki zgodnie z jej celami, oraz gwarantujące odpowiednie warunki socjalno - bytowe dla młodzieży.
    Główny księgowy
    1)    Do obowiązków głównego księgowego w szczególności należy: 
    I. Zna, stosuje i przestrzega:
    a)przepisów pragmatyki służbowej pracowników oświaty jednostek budżetowych oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych,
    b)innych przepisów i norm, instrukcji i zasad pracy związanych z zajmowanym stanowiskiem.
    II. Szczegółowy zakres obowiązków
    a) zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki, niezbędnej do planowania działalności, kontroli i oceny wykonania zadań gospodarczych.
    b)Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych składanych na
    zewnątrz przez jednostkę.
    III. Kierowanie rachunkowością jednostki polegającą na:
    a) sporządzaniu, przyjmowaniu i kontroli dokumentów,
    b)doskonaleniu księgowości, kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej,
    c)bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, umożliwiającym:
    terminowe i prawdziwe przekazywanie informacji ekonomicznych i działalności jednostki,
    skuteczną ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie, prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności, sprawną kontrolę realizacji wyznaczonych zadań, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych jednostki,
    d)należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów księgowych - ksiąg rachunkowych
    isprawozdań finansowych,
    e)nadzorowaniu całokształtu pracy: opracowywanie analizy gospodarki finansowej jednostki 
    oraz wniosków wynikających z tych analiz,- dokonywanie kontroli wewnętrznej (wstępnej, bieżącej i końcowej) a w szczególności:
    -wydawaniem środków pieniężnych,
    -obrotami pieniężnych na rachunkach bankowych,
    -przyjmowaniem, wydawaniem, zakupem lub wytwarzaniem środków trwałych,
    -innymi operacjami określonymi w odrębnych przepisach.
    V. Kontrolowanie kasy, sporządzanie adnotacji pokontrolnej oraz zgłaszanie dyrektorowi MOS-u wszelkich nieprawidłowości postępowania,
    VI. Wykonanie innych obowiązków zlecanych przez dyrektora MOS-u.
    Zakres uprawnień.
    -Podpisywanie pod pieczątką określającą swoje stanowisko, imię i nazwisko, dokumentów i pism w zakresie powierzonych obowiązków,
    -Podpisem złożonym na dokumencie stwierdza się prawidłowość pod względem formalnym,
    legalność operacji oraz prawidłowość formalno-rachunkową.
    -Odmowę podpisywania dokumentu i wstrzymanie realizacji danej operacji gospodarczej, której
    dokument ten dotyczył - powiadomić o tym dyrektora szkoły z jednoczesnym uzasadnieniem.
    - Żądać w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również
    udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.
    -Żądać usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości.
    -Żądać w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie w niezbędnym zakresie rewizjigospodarczej.
    -Korzystanie z uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.
    -Składanie skarg, notatek służbowych i wniosków.
    Zakres odpowiedzialności
    -Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem iterminowe wykonywanie zadań wymienionym w powyższym zakresie obowiązków oraz innychobowiązków wynikających z przepisów prawa.
    -Całkowitą działalność finansową, jej prowadzenie i prawidłowość pod względem formalno
    rachunkowym.
    -Prawidłowość danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach podawanych na zewnątrz.
    -Kontrolę działalności powierzonych odcinków pracy MOS-u
    Do podstawowych obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska jest:
    -Dbałość o przydzielone do pracy pomieszczenie.
    -Przestrzeganie ustalonego czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00.
    -Potwierdzanie obecności na liście obecności.
    -Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.
    -Uczestniczenie w szkoleniach bhp i /poż.
    -Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §28.
    -Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych i spraw,których
    ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu wychowanków, pracownikówośrodka 
    i rodziców.
    -Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z 1997r. zpóźn. zm.).
    -Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej i powierzonego sprzętu przed kradzieżą i użyciem
    przez osoby nieupoważnione oraz wyłączanie źródeł energii każdego dnia po zakończonejpracy.
    - Przekazywanie kluczy, dokumentacji powierzonych spraw' na czas nieobecności wskazanemu
    przez dyrektora lub jego zastępcę pracownikowi.
    -Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOS-u.
    Referent ds. księgowości
    2) Do obowiązków referenta ds. księgowości w szczególności należy: 
    1.    Stanowisko pracy podlega bezpośrednio głównemu księgowemu.
    2.     Prowadzenie kont analitycznych do następujących kont syntetycznych: 201.
    3.     Prowadzenie rejestru obrotów i sald do w/w konta analitycznego i uzgadnianie obrotów z kontami syntetycznymi w księdze głównej na koniec każdego miesiąca oraz ze stanem wg. inwentury.
    4.     Sporządzanie umów i prowadzenie rejestru.
    5.     Prowadzenie ksiąg inwentaryzacji przedmiotów materialnych i zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie spraw w całości z tym związanymi.
    6.     Wycena rzeczowych składników majątkowych ujętych w arkuszach spisu z natury i rozliczanie inwentaryzacji.
    7.     Sporządzanie list płac.
    8.     Prowadzenie kart zarobkowych.
    9.     Siedzenie przepisów w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla MOS-u.
    10.     Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o w/w. środki finansowe dla wybranych programów'.
    11.     Prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych i złożonych wniosków.
    12.     Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacja obowiązku podatkowego pracowników i rozliczanie podatku.
    13.     Rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń z wynagrodzenia pracowników.
    14.     Prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac w zakresie cywilno- prawnym.
    15.     Obsługa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników szkoły, ich rodzin oraz pracowników z którymi szkoła zawiera umowy cywilno- prawne.
    16.     Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych.
    17.     Korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych wpływających na zmianę składników płacy.
    18.     Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi.
    19.     Archiwizacja danych przetwarzanych w programie Optivum firmy Vulcan.
    Do podstawowych obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska jest:
    1.     Dbałość o przydzielone do pracy pomieszczenie.
    2.     Przestrzeganie ustalonego czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00- 15.00.
    3.     Potwierdzanie obecności na liście obecności.
    4.     Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.
    5.     Uczestniczenie w szkoleniach bhp i /poż.
    6.     Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu wychowanków, pracowników ośrodka i rodziców.
    7.     Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).
    8.     Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej, uczniowskiej i powierzonego sprzętu przed kradzieżą i użyciem przez osoby nieupoważnione oraz wyłączanie źródeł energii każdego dnia po zakończonej pracy.
    9.     Przekazywanie kluczy, dokumentacji powierzonych spraw na czas nieobecności wskazanemu przez dyrektora lub jego zastępcę pracownikowi.
    10.     Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOS-u
    Księgowa- kasjer
    1)    Do obowiązków księgowej- kasjera w szczególności należy:
    1.    Stanowisko pracy podlega bezpośrednio głównemu księgowemu.
    2.     Dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym i zatwierdzonych do wypłaty.
    3.     Pobieranie pieniędzy z banku.
    4.     Należyte zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
    5.     Sporządzanie raportów kasowych.
    6.     Przyjmowanie odpłatności od wychowanków mieszkających w internacie, wydawanie na bieżąco dokumentów potwierdzających dokonanie wpłaty(K-104).
    7.     Wypłacanie pracownikom wynagrodzeń zgodnie z listami płac.
    8.     Księgowanie dokumentów księgowych w księdze głównej.
    9.     Prowadzenie kont analitycznych do następujących kont syntetycznych: 221,222,225,229,234,700,750,760.
    10.     Prowadzenie rejestru i sald (bilansówki) do w/w. kont analitycznych i uzgadnianie obrotów z kontami syntetycznymi w księdze głównej na koniec każdego miesiąca.
    11.     Wypisywanie rachunków/faktur miesięcznych na podstawie umów i obciążeń.
    12.     Przygotowywanie i aktualizowanie kalkulacji.
    13.     Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
    14.     Przygotowywanie przelewów za faktury i rachunki bieżące.
    15.     Terminowe przekazywanie dochodów budżetowych do jednostki nadrzędnej.
    16.     Wyodrębnianie wydatków strukturalnych z ogółu wydatków.
    17.     Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury.

    Do podstawowych obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska jest:
    1.     Dbałość o przydzielone do pracy pomieszczenie.
    2.     Przestrzeganie ustalonego czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-12:00
    3.     Potwierdzanie obecności na liście obecności.
    4.     Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.
    5.     Uczestniczenie w szkoleniach bhp i /poż.
    6.     Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §28.
    7.     Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu wychowanków, pracowników ośrodka i rodziców.
    8.     Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).
    9.     Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej i powierzonego sprzętu przed kradzieżą i użyciem przez osoby nieupoważnione oraz wyłączanie źródeł energii każdego dnia po zakończonej pracy.
    10.    Przekazywanie kluczy dokumentacji powierzonych spraw na czas nieobecności wskazanemu przez dyrektora lub jego zastępcę pracownikowi.
    11.     Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOS-u.

    KONSERWATOR
    Do obowiązków konserwatora w szczególności należy:
    1.    Codzienna kontrola zabezpieczenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przed pożarem,
    kradzieżą.
    2.     Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
    3.     Dokonywanie drobnych remontów oraz konserwacji pomieszczeń i sprzętów, napraw sprzętów, sportowo-rekreacyjnycyh, urządzeń itp.,
    4.     Zgłaszanie wicedyrektorowi poważnych usterek,
    5.     Podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki,
    6.     Alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji) oraz powiadamianie wicedyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia,
    7.     Używanie powierzonego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi i wymogami BHP,
    8.     Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
    Utrzymanie czystości w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i jego terenie:
    1.     Zamiatanie, podlewanie, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od
    potrzeb) całego terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia,
    2.     W porze letniej skrapianie wodą terenu zieleni,
    3.     Koszenie i grabienie trawy, przycinanie żywopłotu, podlewanie i pielęgnacja roślin,
    4.     Dokonywanie malowania pomieszczeń, sprzętu,
    5.     Utrzymywanie w czystości trawników, chodników, śmietnika, magazynu meblowego, schowka na narzędzia.
    Sprawy ogólne :
    1.     Dbałość o estetyczny wygląd,
    2.     Przestrzeganie ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,
    3.     Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i wicedyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.

    Do podstawowych obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska jest:
    1. Dbałość o przydzielone do pracy pomieszczenie.
    2.    Przestrzeganie ustalonego czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30
    3.    Potwierdzanie obecności na liście obecności.
    4.    Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.
    5.    Uczestniczenie w szkoleniach bhp i /poż.
    6.    Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §28.
    7.    Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu wychowanków, pracowników ośrodka i rodziców.
    8.     Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).
    9.     Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej i powierzonego sprzętu przed kradzieżą 
    i użyciem przez osoby nieupoważnione oraz wyłączanie źródeł energii każdego dnia po zakończonej pracy.
    10.     Przekazywanie kluczy dokumentacji powierzonych spraw na czas nieobecności wskazanemu przez dyrektora lub jego zastępcę pracownikowi.
    11.     Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOS-u.
    3.    Normy zatrudnienia ww. pracowników regulują odrębne przepisy oraz arkuszorganizacyjny placówki.


    SEKRETARKA/  REFERENT DS. ADMINISTRACJI
    Do obowiązków sekretarki w szczególności należy:
    1.    Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi;
    2.     Przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji;
    3.     Rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
    4.     Przepisywanie korespondencji;
    5.     Wysyłanie korespondencji;
    6.     Prowadzenie list obecności czasu pracy pracowników administracji i obsługi;
    7.     Wystawianie pracownikom i wychowankom odpowiednich legitymacji;
    8.     Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji wychowanków;
    9.     Wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń;
    10.     Zamawianie druków szkolnych;
    11.     Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
    12.     Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów;
    13.     Prowadzenie archiwum;
    14.     Obsługa interesantów, udzielanie informacji;
    15.     Zbieranie przy współpracy z poszczególnymi pracownikami MOS-u danych finansowych, danych o wychowankach i pracownikach oraz innych wymaganych danych oraz wprowadzanie ich do Systemu Informacji Oświatowej w wymaganych ustawowo terminach,
    16.     Prowadzenie dokumentacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
    17.     Obsługa telefonu, faksu.
    18.     Obsługa kserokopiarki. Powielanie dokumentów.
    Do podstawowych obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska jest:
    1.     Dbałość o przydzielone do pracy pomieszczenie.
    2.     Przestrzeganie ustalonego czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 15.30.
    3.     Potwierdzanie obecności na liście obecności.
    4.     Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.
    5.     Uczestniczenie w szkoleniach bhp i /poż.
    6.     Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §28.
    7.     Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu wychowanków, pracowników ośrodka i rodziców.
    8.     Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).
    9.     Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej i powierzonego sprzętu przed kradzieżą 
    i użyciem przez osoby nieupoważnione oraz wyłączanie źródeł energii każdego dnia po zakończonej pracy.
    10.    Przekazywanie kluczy dokumentacji powierzonych spraw na czas nieobecności wskazanemu przez dyrektora lub jego zastępcę pracownikowi.
    11.     Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOS-u.
    12.    Wykonywanie prac związanych z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego.

    POMOC ADMINISTRACYJNA

    Do obowiązków pomocy administracyjnej w szczególności należy:
    1.    Stanowisko pracy podlega bezpośrednio głównemu księgowemu;
    2.    Prowadzenie dokumentacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
    3.    Obsługa telefonu, faksu.
    4.    Obsługa kserokopiarki. Powielanie dokumentów.
    5.    Pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych. 
    6.    Pisanie na komputerze.
    7.    Gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych.
    8.    Ewidencjonowanie dokumentów księgowych.
    9.    Czuwanie nad terminowym realizowaniem poleceń i załatwianiem korespondencji. 
    10.    Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wysyłką. segregacją i rejestracją korespondencji.
    11.    Odpowiedzialne i sumienne gospodarowanie mieniem ośrodka.
    Do podstawowych obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska jest:
    1.    Dbałość o przydzielone do pracy pomieszczenie.
    2.    Przestrzeganie ustalonego czasu pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 
    od 7.30- 15.30.
    3.    Potwierdzanie obecności na liście obecności.
    4.    Przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp i p/poż.
    5.    Uczestniczenie w szkoleniach bhp i /poż.
    6.    Przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w §28.
    7.    Dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych 
    i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu wychowanków, pracowników ośrodka i rodziców.
    8.    Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z 1997r. z późn. zm.).
    9.    Zabezpieczenie dokumentacji pracowniczej, uczniowskiej i powierzonego sprzętu przed kradzieżą i użyciem przez osoby nieupoważnione oraz wyłączanie źródeł energii każdego dnia po zakończonej pracy.
    10.    Przekazywanie kluczy, dokumentacji powierzonych spraw na czas nieobecności bezpośredniemu przełożonemu.
    11.    Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora MOS-u.

    DOZORCA NOCNY
    Do obowiązków dozorcy nocnego w szczególności należy:
    Praca odbywać się będzie wg indywidualnego grafiku.Do obowiązków dozorcy nocnego należy: 
    1.    Zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży mieszkającej w internacie w godzinach nocnych,
    2.    Wspomaganie w pracy wychowawców ośrodka,
    3.    Zabezpieczenie budynku przed włamaniem, kradzieżą, pożarem (zamykanie okien i drzwi w budynku, wyłączanie zbędnego oświetlenia),
    4.    Ogólny dozór mienia ośrodka, 
    5.    W przypadku zaistnienia zagrożenia informowanie odpowiednich służb ratowniczych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, itp.), a następnie dyrektora MOS,
    6.    Przestrzeganie zasad i przepisów BHP,
    7.    Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora MOS.
    SPRZĄTACZKA
    Do obowiązków sprzątaczki w szczególności należy:
    Czas pracy sprzątaczki wynosi 8 godziny na dobę tj. 40 godzin tygodniowo.
    Godziny pracy:Poniedziałek - piątek: od 930  do1730
    Bezpośrednim przełożonym jest dyrektor MOS.
    Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:
    1.    Utrzymanie ładu i porządku tj. utrzymanie czystości posadzek, drzwi, ścian olejnych, mebli, umywalek i muszli ustępowych oraz innych urządzeń znajdujących się w MOS,
    2.    Dbałość o stan mienia oraz sprzętu bezpośrednio powierzonego,
    3.    Zgłaszanie przełożonym zauważonych nieprawidłowości oraz współpraca
    z konserwatorem w zakresie usuwania drobnych usterek sprzętu dydaktycznego, wyposażenia, itp.,
    4.    Racjonalne wykorzystanie pobranych środków czystości,
    5.    Sprawdzanie i właściwe zabezpieczenie pomieszczeń po zakończonej pracy 
    (tj. zamykanie drzwi, okien, wyłącznie oświetlenia, urządzeń elektrycznych, wod-kan, itp.),
    6.    W zakresie utrzymania czystości oraz zabezpieczenia na terenie MOS należy utrzymywać ścisły kontakt z przełożonym oraz wykonywać jego bezpośrednie polecenia.
    7.    Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora nie ujętych w zakresie czynności.
    Pracownik ponosi współodpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt, środki czystości oraz wyposażenie znajdujące na terenie MOS-u.

    § 56.
    PSYCHOLOG
    Psycholog wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznychw szczególności poprzez:
    1)systematyczną pracę z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej,
    2) kontakt z placówkami prowadzącymi głęboką terapię i w miarę potrzeb kierowanie do nich wychowanków Ośrodka,
    3) organizowanie wraz z pedagogami specjalistycznych zajęć dla wychowankówi kadry Ośrodka,
    4) prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych orazniepowodzeń szkolnych,
    5)określenie kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych 
    i resocjalizacyjnych, jak również opracowanie prognozy rozwojowej,
    6) konsultowanie wyników badań i obserwacji z odpowiednimi specjalistamii pracownikami pedagogicznymi,
    7) sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności w przystosowaniu się do życia w Ośrodku,
    8) prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami.


    § 57.
    PEDAGOG
    Pedagog organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne i wychowawcze oraz:
    1) współdziała w sprawach wychowanków z administracja oświatową, policjai wymiarem sprawiedliwości,
    2) podejmuje działania zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej 
    i mieszkaniowej wychowanków,
    3) współpracuje ze wszystkimi pracownikami Ośrodka w celu integracji oddziaływańwobec wychowanków,
    4) organizuje współpracę wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami)wychowanków,
    5) prowadzi przewidzianą odrębnymi przepisami stosowna dokumentację.

    § 58.
    NAUCZYCIELE
    1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i resocjalizacyjną, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jegoopiece uczniów.
    2. Do zadań i obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
    1) prowadzenie zajęć dydaktycznych dostosowanych do aktualnych możliwościuczniów,
    2) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji,
    3) ustalenie aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności oraz opóźnień i braków w zakresie nauczania nowo przybyłych uczniów, podejmowanie działalności reedukacyjnej i wyrównawczej zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i w zespołach dydaktyczno - wyrównawczych organizowanych w szkole, a także we współdziałaniu z wychowawcami odpowiednich grup,
    4) systematyczne poznawanie uczniów w toku nauczania i wychowaniaoraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
    5) stały kontakt z wychowawcą prowadzącym każdego z powierzonych sobie uczniów w celu przekazywania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania wychowanka w szkole oraz ustalenia metod i kierunków działania wobec niego,
    6) współpraca z psychologiem, pedagogiem i innymi pracownikami ośrodka w zakresie działalności resocjalizacyjnej, reedukacyjnej, wyrównawczeji terapeutycznej,
    7) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
    8)doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowaniedoskonalenia zawodowego,
    9)eliminowanie zaległości uczniów w wiadomościach i umiejętnościach z poszczególnych przedmiotów i udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w przystosowaniu się do życia 
    w grupie i w klasie,
    10) stosowanie ciekawych form pracy w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wdrażania ich do samodzielnego organizowania czasuwolnego,
    11) ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami oceniania,
    12) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami podczas trwania lekcji,
    13) nauczyciel kończący w danym dniu swoje zajęcia przekazuje uczniów wychowawcy, 
    w przypadku nieobecności wychowawcy niezwłocznie zawiadamiao tym Dyrektora Ośrodka,
    14) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny.
    15)    bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 
    16)    uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania;
    17)    zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica, 
    18)    udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątszkolnymi zasadami oceniania;
    3. Nauczyciel w swojej pracy powinien cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem oraz indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia.

    § 59.
    WYCHOWAWCY
    Wychowawca koordynuje całość procesu socjoterapeutycznego w odniesieniu do powierzonej mu przez Dyrektora grupy wychowanków Ośrodka.
    I. W zakresie bezpośredniej pracy wychowawczo-opiekuńczej z grupą:
    1.W czasie godzin pracy jest cały czas z wychowankami, odpowiada za powierzoną mu grupę wychowanków, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie, higienę osobistą.
    2.Organizuje i prowadzi pracę opiekuńczą wychowawczą i socjoterapeutyczną w grupie,
     w oparciu o miesięczny plan pracy wychowawczej,
    3.Buduje w grupie atmosferę gwarantującą każdemu z wychowanków poczucie bezpieczeństwa
     i stwarzającą poczucie przynależności.
    4.Kształtuje nawyki prawidłowego funkcjonowania społecznego:
    a)współżycia w grupie, życzliwości, prawdomówności, kulturalnego zachowania się, samoopanowania, dyscypliny, poczucia odpowiedzialności, poczucia obowiązku, prawidłowej strukturalizacji czasu,
    b)uczy konstruktywnego, racjonalnego rozwiązywania konfliktów,
    c)rozwija samodzielność wychowanków.
    5.Prowadzi codzienne spotkania grupy, podczas którego pilotujerozliczenie z zadań całej grupy i każdego jej uczestnika, nakreśla nowe zadania, wyjaśnia i prawidłowo rozwiązuje konflikty i trudne sytuacje wychowawcze.
    6.Rozwija zainteresowania pozaszkolne wychowanków, organizuje atrakcyjne zajęcia w czasie wolnym oraz zajęcia na rzecz utrzymania i poprawy ładu oraz estetyki otoczenia placówki.
    7.Sprawdza przygotowanie do zajęć szkolnych, w miarę zgłaszanych przez wychowanka bądź samodzielnie zaobserwowanych trudności pomaga w odrabianiu pracy domowej.
    8. Wdraża wychowanków do utrzymania czystości osobistej i samoobsługi w tym zakresie, organizuje przeglądy czystości ich garderoby, ręczników, pościeli, pomieszczeń mieszkalnych, świetlic i sanitariatów.
    9. W uzgodnieniu z kierownictwem poprawia wystrój i estetykę pomieszczeń grupy i Ośrodka, 
    10.W kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka egzekwuje od nich wyposażenie wychowanka w odzież, przybory toaletowe i szkolne.
    11.W przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka zapewnia mu właściwą pomoc i opiekę, powiadamia rodziców o chorobie dziecka.

    W razie nieszczęśliwego wypadku wychowawca pełniący dyżur w grupie:
    1.Organizuje natychmiastową pomoc doraźną.
    2.Powiadamia o wypadku kierownika internatu i dyrektora Ośrodka.
    3.Sprawuje opiekę nad wychowankiem, który uległ wypadkowi, do czasu zapewnienia właściwej pomocy medycznej. Pozostali pracownicy Ośrodka zobowiązani są do udzielenia mu wszelkiej możliwej pomocy w zapewnieniu opieki pozostałym uczestnikom grupy i spowodowaniu jak najszybszej interwencji medycznej.
    4.Sporządza notatkę służbową w 2 egzemplarzach i dostarcza go dyrektorowi.
    W ramach pozostałego czasu pracy wychowawca:
    1.Opracowuje dokumentację wychowanków i grupy, program i plan pracy socjoterapeutycznej 
    z każdym z powierzonych sobie dzieci.
    2.Uczestniczy w spotkaniach Zespołu Wychowawców i Rady Pedagogicznej Ośrodka. 
    Przygotowuje materiał diagnostyczny omawiany na spotkaniu Zespołu, opracowuje wnioski 
    ze spotkania, w oparciu o te wnioski dokonuje modyfikacji programów i planów  pracy socjoterapeutycznej.
    3.Wypracowuje propozycje do programu wychowawczego Ośrodka, monitoruje przebieg procesu terapii, dokonuje ewaluacji efektów tego procesu.
    4.Przygotowuje materiał oraz koordynuje działania związane z opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla wychowanka

    W zakresie obowiązującej dokumentacji:
    1. Wychowawca grupy sporządza:
    a)notatki z wywiadów z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka (do teczki osobowej wychowanka)
    b)korespondencję lub notatki z rozmów (także telefonicznych) ze szkołami  środowiskowymi, sądami i innymi instytucjami, dotyczących problemów wychowanka,
    c)arkusze diagnostyczne i kontrakty (w tym arkusz obserwacji  wychowanka z bieżącymi wpisami),
    d)miesięczne plany pracy wychowawczej w grupie z uwzględnieniem różnorodnych form zajęć 
    i indywidualnych programów socjoterapeutycznych, tygodniowe plany zadań grupowych i 
    indywidualnych,
    e)dziennik pracy wychowawczej w grupie,
    f)sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej za semestr
    W zakresie dyscypliny pracy wychowawca:
    1.Przestrzega godzin dziennego rozkładu zajęć,
    2.Punktualnie rozpoczynając dyżur odbiera dzieci bezpośrednio od nauczyciela kończącego zajęcia szkolne lub od wychowawcy kończącego dyżur,
    3.W przypadku nieodebrania dzieci przez nauczyciela lub wychowawcę, który powinien je przejąć zgodnie z harmonogramem pracy, wychowawca pozostaje na dyżurze zgłaszając ten fakt dyrektorowi Ośrodka.
    W ramach obowiązków służbowych wychowawca ponadto:
    1.Przestrzega Regulaminu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, uchwał Rady Pedagogicznej, zarządzeń Dyrektora. Ponosi odpowiedzialność materialną za znajdujący się w jego dyspozycji sprzęt Ośrodka.
    2.Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora placówki.
    3.Nie narusza dobrego wizerunku placówki, dba o wizerunek Ośrodka na zewnątrz.

    Wychowawcy zobowiązani są w szczególności do:
    1) uzupełniania i modyfikowania elementów kontraktu na bieżąco w drodzenegocjacji,
    2) opieki nad wychowankiem i wspierania go w czasie zajęć dydaktycznych, socjoterapeutycznych, samoobsługowych, a także w czasie uczestnictwa w życiukulturalnym 
    i społecznym Ośrodka,
    3) inspirowania i wspomagania działań zespołowych wychowanków,
    4)podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole,a także poza nim,
    5)utrzymywania ciągłego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanka,
    6) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek opiekuńczo - wychowawczych i naukowych,
    7) przygotowania i realizacji programów autorskich dostosowanych do potrzebwychowanków,
    8) prowadzenia dokumentacji pracy z grupą.
    9) wykonywania czynności organizacyjno-porządkowych wskazanych przez Dyrektora.
    10) wykonywania innych obowiązków określonych w załączniku nr 1
    § 60
    Pracownicy swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać wychowankom obraz Placówki, której podstawą są wartości etyczne, zgodnie z zapisami kodeksu etycznego nauczyciela zatwierdzonego stosowną Uchwałą. 
    § 61.
    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy prowadzi i przechowuje stosowną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
    § 62.
     Do nauczycieli wymienionych powyżej stosuje się przepisykodeksu pracy dotyczące odpowiedzialności porządkowej. Za nieprzestrzeganie ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych nauczyciel może być ukarany karą upomnienia lub nagany. Za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
    i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy nauczycielowi może być wymierzona kara pieniężna.
    § 63
    Biblioteka szkolna
    I. Postanowienia ogólne
    1.    Biblioteka szkolna jest pracownią służącą:
    a.    realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów/wychowanków,
    b.    realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
    c.    doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
    d.    popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców/opiekunów prawnych oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
    2.    Z biblioteki mogą korzystać:
    a.    Uczniowie/wychowankowie,
    b.    nauczyciele i pracownicy szkoły,
    c.    rodzice/opiekunowie prawni.
    3.    Dyrektor szkoły:
    a.    zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarzy godziny otwarcia biblioteki,
    b.    zatwierdza plan pracy biblioteki,
    c.    zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.) i koniecznego sprzętu,
    d.    zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami lub standardami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką),
    e.    wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,
    f.    zatwierdza regulamin biblioteki (czytelni, wypożyczalni),
    g.    zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,
    h.    sprawuje nadzór nad biblioteką.
    4.    Rada pedagogiczna:
    a.    analizuje stan czytelnictwa (1 w roku),
    b.    opiniuje regulamin biblioteki.
    5.    Nauczyciele i wychowawcy:
    a.    współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
    b.    współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
    c.    znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
    d.    współdziałają z nauczycielami-bibliotekarzami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
    6.    Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki. 
    II. Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza
    1.    Biblioteka szkolna:
    a.    służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
    b.    rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
    c.    współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
    d.    przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
    e.    stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
    f.    jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
    g.    wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
    h.    zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,
    i.    wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
    j.    współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
    2.    Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
    A.    Praca pedagogiczna:
    a.    udostępnianie zbiorów,
    b.    udzielanie informacji,
    c.    poradnictwo w doborze lektury,
    d.    przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów 
    e.    indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.,
    f.    prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
    g.    inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
    h.    pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
    i.    informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
    B.    Prace organizacyjno-techniczne:
    a.    gromadzenie zbiorów,
    b.    ewidencja i opracowanie zbiorów,
    c.    selekcja zbiorów,
    d.    konserwacja zbiorów,
    e.    prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego ; rzeczowego w tym elektronicznego), w miarę powiększania księgozbioru,
    f.    prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa, semestralna i roczna),
    g.    projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,
    h.    planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,
    i.    prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
    j.    udział w kontroli zbiorów (skontrum).
    3.    Inne obowiązki i uprawnienia:
    a.    odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
    b.    uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
    c.    współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,
    d.    współpraca z rodzicami,
    e.    współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, zakładami pracy,
    f.    proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.
    III. Organizacja biblioteki
    1.    Lokal biblioteki składa się zwypożyczalni,
    2.    Wyposażenie biblioteki stanowią:
    A.    Odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają:
    a.    bezpieczne i funkcjonalne funkcjonowanie oraz udostępnianie zbiorów,
    b.    zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań.
    B.    Sprzęt przeciwpożarowy.
    3.    Czas pracy biblioteki:
    a.    biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
    b.    szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu,
    4.    Zbiory:
    A.    Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.
    B.    Rodzaje zbiorów:
    a.    wydawnictwa informacyjne i albumowe,
    b.    programy i podręczniki szkolne,
    c.    lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
    d.    wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
    e.    czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety,
    f.    podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
    g.    dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
    h.    materiały regionalne.
    C.    W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:
    a.    księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
    b.    zbiory wydzielone częściowo – w pracowniach i innych pomieszczeniach szkoły za pokwitowaniem ich odbioru przez nauczyciela na podstawie protokołu przekazania w użytkowanie wraz z deklaracją o przyjęciu odpowiedzialności materialnej.

    D.    Zabezpieczenie zbiorów
    a.    Jeden zamek patentowy w drzwiach głównych,
    b.    dostęp do kluczy biblioteki ma wyłącznie nauczyciel-bibliotekarz,
    c.    klucze zapasowe przechowuje się w kasie szkoły w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisanej i opieczętowanej,
    d.    klucze zapasowe do biblioteki szkolnej mogą być użyte przez woźnego, dyrektora szkoły, sekretarkę w przypadku nagłego zagrożenia mienia biblioteki lub z powodu innych bardzo ważnych przyczyn,
    e.    w przypadku użycia kluczy zapasowych przez osoby wymienione w punkcie d), sporządza się odpowiedni protokół.
    5.    Pracownicy:
    a.    w bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
    b.    biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły,
    c.    zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków oraz w planie pracy.
    6.    Finansowanie wydatków:
    a.    podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,
    b.    planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,
    c.    biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność z innych źródeł.

    Rozdział VIII
    DOKUMENTACJA
    § 64
    1. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową:
    a.    rejestr samowolnych opuszczeń Ośrodka,
    b.    rejestr chorych.
    2.  Do rejestru samowolnych opuszczeń Ośrodka wpisuje się: nazwisko i imię wychowanka, datę i godzinę opuszczenia Ośrodka, okoliczności, datę zgłoszenia na policję, do sądu i inne podjęte działania oraz nazwisko i imię dokonującego wpisu i potwierdzającego powrót wychowanka.
    4. Rejestr chorych obejmuje: nazwisko i imię wychowanka, datę i godzinę wyjścia do lekarza, objawy choroby, podpis wpisującego, zalecenia lekarskie i dawkowanie leków.
    5.Inną wymagana przepisami szczególnymi.

    ROZDZIAŁ IX
    WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
    § 65.
        1. Ocenianiu podlegają:
    1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
    2)    zachowanie ucznia;
    3)    projekt edukacyjny.
    2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
    3.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do:
    1)    wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
    2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
    4.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
    5.    Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad Statutu szkoły. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
    1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
    2)    promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.
    6.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
    1)    informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
    2)    udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
    3)    udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
    4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
    5)    monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
    6)    dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
    7)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
    wychowawczej.
    7.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
    1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
    2)    ustalanie kryteriów zachowania;
    3)    ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole;
    4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 
    5)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
    6)    ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego;
    7)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
    8.    Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 
    9.    Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 
    § 66.
     1. W  ocenianiu obowiązują zasady:
    1)    zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
    2)    zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
    3)    zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
    4)    zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
    5)    zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
    6)    zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 
    w oparciu o okresową ewaluację;
    § 67.
      Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
    1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o: 
    1)       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
    2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
    3)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
    4)    warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
     2.   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
    1)    warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
    2)    warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
      3.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :
    1)    w trakcie indywidualnych spotkań lub kontaktów z rodzicami z nauczycielem lub wychowawcą klasy.
    4.  W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/ modułem, przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału. 
    Uczniowie podpisują wydruk komputerowy, który przechowywany będzie w teczce nauczyciela przedmiotu.
    §.68
       Rodzaje ocen szkolnych.
          1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
    1)    bieżące;
    2)    klasyfikacyjne:
    a)    śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
    b)    końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

    § 69.
    Jawność ocen.
           1.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.
           2.    Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
         3.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.
    4.  Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci po uprzednim złożeniu wniosku do dyrektora zgodnie z § 69 ust 5 i 6.
    5. Dokumentację z przeprowadzonych egzaminów sprawdzających, poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz każdą inną wyżej nie wymienioną, udostępnienia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora placówki.
    6. Dyrektor placówki rozpatruje powyższe wnioski w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Dokumentację udostępnia dyrektor placówki lub nauczyciel na polecenie dyrektora. Dokumentacja będzie udostępniona po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.
    § 70.   
    Uzasadnianie ocen.
    1.     Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
    2.     Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
    3.     Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:
    Imię i nazwisko ucznia: .......................................................................
    Data sprawdzianu: ................................................................................
    Dział: ...................................................................................................
    Ocena : ..............................................................
        Sprawdzaniu podlegało:    Uwagi/ pkt

    wiadomości    A    Zapamiętywanie wiadomości    1.    ...............................................................
    2.    ...............................................................
    3.    ...............................................................    .....................................................
        
    B    Zrozumienie wiadomości    1.    ...............................................................    ..................

    umiejętności    
    C    Stosowanie
    wiadomości
    w sytuacjach
    typowych    1.    ...............................................................    ..................
        
    D    Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych    1.    ...............................................................    .....................................................
    Zalecenia do pracy:  ............................................................................................................
    ..............................                                                                                                                 Podpis nauczyciela

    4.    W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie zgodnie z § 69 ust 4,5 i 6.
    § 71.
    Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,techniki,zajęćtechnicznych,plastyki,muzykiizajęćartystycznychnależywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuczniawwywiązywaniesięzobowiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć, awprzypadkuwychowaniafizycznego-takżesystematycznośćudziałuwzajęciachorazaktywnośćuczniawdziałaniachpodejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
    § 72.
     1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
    1)    prace pisemne :
    a)    kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. nie musi być zapowiadana;,
    b)    klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
    2)    praca i aktywność na lekcji;
    3)    odpowiedź ustna;
    4)    praca projektowa;
    5)    praca domowa;
    6)    prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
    7)    twórcze rozwiązywanie problemów.

    2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej. 

    § 73.
    Skala ocen z zajęć edukacyjnych
    1.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w gimnazjum ustala się w stopniach według skali:
    stopień celujący – 6
    stopień bardzo dobry – 5
    stopień dobry – 4
    stopień dostateczny – 3
    stopień dopuszczający – 2
    stopień niedostateczny – 1

     2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
    a)    wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
    b)    odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
    c)    przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
    d)    wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej.
    3.    Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
    4.    Raz na dwa miesiące nauczyciel przedstawia ustną informację uczniowi  i rodzicom o poziomie osiągnięć ucznia wyrażoną w skali ocen szkolnych, jak w ust. 1.
    5.    W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli  w dokumentacji pedagogicznej. Rodzaj stosowanej symboliki  w zapisach w dzienniku lekcyjnym jest znany uczniom i rodzicom / W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 
    6.    W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
    7.    Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji okresowej  i rocznej: 
    1)    stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował w 100 % treści, umiejętności wiadomościw podstawie programowej, czyli :
    a)    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
    b)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
    c)    rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,
    d)     osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią) 
    2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli: 
    a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 
    b)    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 
    c)    potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;
    3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 
    a)    poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,
    b)    rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 
    4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli: 
    a)    opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie 
    5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli: 
    a)    opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie 
    z  lekcji,
    b)     rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne;
    6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych. 

    § 74
    Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

    1.  Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 
    1) prace pisemne: 
            a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 
     b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana, 
    c) referaty, 
    d) zadania domowe 
    2) wypowiedzi ustne: 
    a)    odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 
    b)    wystąpienia (prezentacje), 
    c)    samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 
    3) sprawdziany praktyczne, 
    4)  projekty grupowe, 
    5)  wyniki pracy w grupach, 
    6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  Power Point, plakaty, itp., 
    7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach, 
    8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.) 
    2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:
    1)    jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny
    2)    dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny
    3)    trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen
    4)    cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen
    3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
        poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 
        30% - 49% - dopuszczający 
        50% - 74% - dostateczny 
        75% - 89% - dobry 
                90% - 99% - bardzo dobry     
        100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący
    4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
        poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny 
        20% - 39% - dopuszczający 
        40% - 54% - dostateczny 
        55% - 70% - dobry 
                71% - 89% - bardzo dobry     
        90% - 100% - celujący 
    5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 
    6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. 
    7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 
    8. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst.
    9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 
    10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.
    11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
        np – uczeń nieprzygotowany, 
        bz – brak zadania,
        0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej .

    12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela : 
    1)    z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo – szczegółowe  zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania;
    2)    ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów. 
    13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 
    14. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy. 
    15. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

    16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany, a w jednym dniu nie więcej niż jeden sprawdzian.
    17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
    18. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów sprawdzania osiągnięć. 
    19.W przypadku konieczności zaliczenia różnic programowych wynikających 
    z szkolnych planów nauczania, nauczyciel prowadzący dane zajęcia powinien ustalić warunki uzupełnienia powstałych różnic programowych po uprzednim poinformowaniu ucznia o zakresie materiału oraz terminie i formie zaliczenia.

    § 75.
    Klasyfikacja śródroczna i roczna

    1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa okresy:
    1)    I okres z klasyfikacją śródroczną – do końca grudnia;
    2)    II okres z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
    2. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu.
    3. Proponowane oceny roczne wpisuje się ołówkiem do dziennika  w terminiena 14 dni przed zakończeniem roku szkolnego. Nauczyciel informuje uczniów na ostatniej lekcji przed datą zaproponowania ocen o ich skali w obecności całej społeczności klasowej.   Wychowawca klasy informuje rodziców o proponowanych ocenach rocznych klasyfikacyjnych formie:
    1)    w przypadku braku kontaktu z rodzicem lub jego nieobecności na zebraniu poprzez wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania rodziców.
    4.      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 74  statutu szkoły. 
    § 76.
    Ocenianie zachowania
    1.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Opinie wymienionych podmiotów rejestruje się w Dzienniku Wychowawcy. 
    2.    Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się według skali:
    1)    wzorowe;
    2)    bardzo dobre;
    3)    dobre;
    4)    poprawne;
    5)    nieodpowiednie;
    6)    naganne.
    3.    Nauczyciel  uzasadnia ustaloną ocenę zachowania.
    4.    10. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
    1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
    2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
    3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
    4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
    5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
    6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
    7)    okazywanie szacunku innym osobom.
    5.    Na 14 dniprzed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia  i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
    o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
    6.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
    1)    dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    2)    wychowawca klasy,
    3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4)    pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
    5)    psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
    6)    przedstawiciel Sejmiku Uczniowskiego,
    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
    1)    skład komisji,
    2)    termin posiedzenia komisji,
    3)    wynik głosowania,
    4)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
    § 77
    Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
    1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Szkoły.  
     2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa. 
    3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca.
    4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
    1)    frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby); 
    2)    usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
    3)    przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych; 
    4)    uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 
    5)    skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych. 
    5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 
    6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
      7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. 
    8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 
    9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 
    10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 
     11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 
    12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
    § 78.
    Egzamin klasyfikacyjny.
    1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
    2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji.
     3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
    4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia  (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.)  lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
     5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 
    6.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się    
    „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
    7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
    8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
    9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                  z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
    10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 
    11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
    1)    dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji; 
    2)    nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
    12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
    13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.
     14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
    15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
    16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna.
    17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 
    § 79.
    Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

    1.    Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie    2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
    2.    Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej     i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
    3.    Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom
    4.    W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 
    1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
    2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
    3)    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne. 
    5.    Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.                       W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

    6.    Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
    7.    Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
    8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
    9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia               i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia. 
    10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,            o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.
     12. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej                    z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego. 

    § 80
    Egzamin poprawkowy.
    1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną               zjednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
    2.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                 z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego               z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
    3.    W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
    4.    Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
    5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
    6.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
    7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.            W skład komisji wchodzą: 
    1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
    2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
    3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji. 
    8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
    9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 
    10 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  
    11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
     12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna.
    13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
     14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji 
    i powtarza klasę. 
    15. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
    15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

    Rozdział IX
    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    § 81.
    Regulaminy określające działalność organów Ośrodka, a w szczególności wynikające z nich cele 
    i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty
    § 82.
    Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
    § 83.
    1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Ośrodka i zatwierdza, w drodze uchwały, jego zmiany.
    2. Prawo zgłaszania poprawek i zmian do Statutu przysługuje wszystkim organom Ośrodka.
    3. Statut Ośrodka uchwala Rada Pedagogiczna większością dwóch trzecich głosów 
    w obecności, co najmniej połowy jej składu.
    4. Po dokonaniu trzech kolejnych zmian Statutu Dyrektor Ośrodka zobowiązany jest 
    do opracowania jego tekstu jednolitego.
    5. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego 
    o każdej dokonanej zmianie Statutu Ośrodka, a po opracowaniu jego tekstu jednolitego przesłania go do organu prowadzącego w formie pisemnej i elektronicznej.

  • Uchwała nr 7/2018/2019 uchwała.PDF

    

   Uchwała nr 17/2018/2019 uchwala(1).pdf

  • Kontakty

   • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy NIP 766-197-15-08
   • mosgolancz@onet.pl
   • TEL. 67 2169158 KOM. 609-403-066
   • ul. Walki Młodych 35d 62-130 Gołańcz
  • Logowanie